Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBSAH:
I Základní ustanovení a výklad pojmů
II Objednávka a uzavření kupní smlouvy
III Uživatelský účet
IV Zásady ochrany osobních údajů
V Cena a způsob platby
VI Autorská práva
VII Reklamační řád
VIII Závěrečná ustanovení

I Základní ustanovení a výklad pojmů
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Study Czech s.r.o., Katov 90, 594 55 Katov, IČO: 06371493, společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101657 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“ či „uživatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.casopis-ahoj.cz.
1.2 Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je: periodická publikace v elektronické podobě ve formátu .pdf.
1.3 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.4 Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
1.5 Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

II Objednávka a uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující je oprávněn na základě objednávky nakupovat elektronickou publikaci formou stažení z uživatelského účtu na www.casopis-ahoj.cz. V případě nákupu publikace, která bude vydána v budoucnosti, bude stažení z uživatelského účtu umožněno v předem stanoveném termínu.
2.2 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.casopis-ahoj.cz jsou závazné.
2.3 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění e-mailové adresy, jména a přijmení kupujícím. Kupující je zodpovědný za správnost poskytnutých dat.
2.4 Objednávku lze proto zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit e-mailem bez zbytečného odkladu.
2.5 Po odeslání objednávky uhradí kupující předepsaným způsobem cenu požadovanou prodávajícím za stažení elektronické publikace.
2.6 Okamžikem úhrady bude kupujícímu umožněno stažení elektronické publikace z uživatelského účtu. V případě nákupu publikace, která bude vydána v budoucnosti, bude stažení z uživatelského účtu umožněno v předem stanoveném termínu. O možnosti stažení bude kupující informován emailem.

III Uživatelský účet
3.1 Uživatel je oprávněn využívat služby poskytovatele uvedené na webu pouze za předpokladu, že má zřízen tzv. „uživatelský účet“. Uživatelský účet zřídí poskytovatel služby uživateli na základě registračních údajů, které mu uživatel uvedl v objednávce. Poskytovatel služby po provedení registrace sdělí e-mailem uživateli jeho unikátní přihlašovací jméno a heslo, které jsou předpokladem pro užívání uživatelského účtu.
3.2 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby žádným způsobem nenese odpovědnost za užití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou.
3.3 Uživatel se zavazuje v případě zneužití přihlašovacího jména nebo hesla třetí osobou tuto skutečnost neprodleně písemně nahlásit poskytovateli služby. Po obdržení takové informace zablokuje poskytovatel služby uživatelský účet.
3.4 Uživatel bere na vědomí, že ve vztahu k poskytovateli služby je zavázán i z úkonů provedených za použití jeho přihlašovacího jména a hesla třetí osobou.
3.5 Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s poskytovatelem služby včetně těchto VOP je poskytovatel služby oprávněn odstoupit od smlouvy s uživatelem a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu.
3.6 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel služby je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení.

IV Zásady ochrany osobních údajů
4.1 Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od uživatelů užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Osobní údaje údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Uživatel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

V Cena a způsob platby
5.1 Cena za stažení elektronické publikace je uvedená na www.casopis-ahoj.cz. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy je zboží zobrazováno na e-shopu.
5.2 Způsob platby – Platba předem přes platební bránu GoPay, která umožňuje platby platební kartou. Casopis-ahoj.cz v žádném případě nemá přístup k informacím o kreditních kartách zákazníků.
5.3 Potvrzní o platbě obdrží kupující nejpozději do 14 dnů od úhrady objednávky.

VI Autorská práva
6.1 Elektronické publikace nabízená ke stažení na www.casopis-ahoj.cz jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb..
6.2 Kupující je oprávněn elektronickou publikaci získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem.

VII Reklamační řád
7.1 Záruka za jakost
1. V případě, že se u elektronické publikace vyskytnou v záruční době vady, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
2. Délka záruční doby činí 24 měsíců a začíná běžet dnem stažení elektronické publikace.
7.2 Práva plynoucí ze záruky
Kupující při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a zpřístupnění opravené publikace v elektronické verzi, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, právo na výměnu vadné elektronické publikace nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání elektronické publikace, právo na její výměnu, nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

7.3 Vyřízení reklamace
1. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
na e-mailovou adresu prodávajícího: ahoj@casopis-ahoj.cz,
poštou na adresu prodávajícího: Study Czech s.r.o., Katov 90, 594 55 Katov, Česká republika.
2. Prodávající kupujícímu písemně (e-mailem) potvrdí, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující vyžaduje.
3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
4. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. V případě, že prodávající zamítne reklamaci jako neoprávněnou, je povinen kupujícímu v téže lhůtě sdělit důvod zamítnutí reklamace.
5. Doba od uplatnění reklamace, až do jejího vyřízení prodávajícím se nezapočítává do záruční doby. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.
6. Kupující má právo vrátit produkt do 14 dnů od zakoupení, pokud nedošlo k jeho stažení. V tomto případě mu budou vráceny peníze zpět na účet.

VIII Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.casopis-ahoj.cz prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
8.2 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
8.3 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
8.4 Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.5 Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.5.2018 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.